Diğer Tasavvuf Müziği Radyoları
Denizli | Bizimiller Rd Tasavvuf Müziği
Kayseri | Furkan Rd Tasavvuf Müziği
Vuslat Fm Tasavvuf Müziği
Ribat Fm Tasavvuf Müziği
Radyo Ses Tasavvuf Müziği
Dost Fm Tasavvuf Müziği
Hedef Radyo Tasavvuf Müziği
Aksa Fm Tasavvuf Müziği
Rahmet Fm Tasavvuf Müziği
Çağrı Fm Tasavvuf Müziği
Radyo Tulu Tasavvuf Müziği
Cemre Fm Tasavvuf Müziği
Botan Fm | Siirt Tasavvuf Müziği
Radyo Hakkında
Görsel medyan?n özel olarak yeni yeni büyümeye ba?lad??? 1990’lar?n ikinci y?l?nda 90.2Mhz. Frekans?ndan aç?lan mikrofonla Isparta’ya sesini duyurmaya ba?lad? Arkada? Radyo... Bu i?e sevdal? 9 Gönül insan?n?n gayretleriyle, kar??la??lan birçok zorluk ve s?k?nt?ya gö?üs gererek bu günlere güçlü bir ?ekilde ula?an; halen karasal yay?nda ayn? frekansta yay?nlar?n? sürdüren radyomuz internetten de dünya co?rafyas?nda bulunan her noktaya sesini ula?t?rmaktad?r. Isparta merkezi ba?ta olmak üzere Atabey, Gelendost, Keçiborlu ve Gönen’de 90,2 frekans?nda sesini ula?t?ran radyomuz karasal yay?nda daha geni? alanlara ula?mak için de çal??malar?n? sürdürmektedir. Arkada? Radyo Yay?n ?lkeleri “Sizin ve ailenizin sahip olabilece?i en iyi arkada?” slogan?yla sesini dinleyicisine ula?t?ran radyomuz insan ve inanç ekseninde yay?n yapmaktad?r. Tarafs?zl?k kaidelerine uymakla birlikte milli ve manevi de?erleri deforme eden olgular? ele?tirmekten; bu de?erleri geli?tiren olgular? da desteklemekten geri durmaz.  Hiçbir programda insanlar? rencide eden ve gönüllerini k?ran söylemlere izin verilmez.  ?nsan ve inanç ekseninde gerçekle?en yay?nlar?nda 6 dan 86 ya herkesin kendine dair bir ?eyler bulaca?? programlar ortaya koyar ve dinleyiciyle bulu?turur.  Hiçbir dine ve bu dinlere mensup insanlar?n inançlar?na haks?z sald?r?da bulunmadan, sahip oldu?umuz ?slam dininin güzelliklerini en do?ru kaynaklardan yans?t?r.  Toplumun bozulmas?n?n ve yozla?mas?n?n önüne geçecek programlar ortaya koyar ve bununla birlikte bu do?rultuda ortaya konulan her tür fikri ve projeyi destekler.  Müzikal anlamda kesin olarak belli olacak ?ekilde bayan sesine yer verilmemekle birlikte toplumun bir ferdi ve toplum ile tarihe mal olan insanlar? yeti?tiren anneler olmalar? cihetiyle program yapmak isteyen han?mefendilere bu do?rultuda imkân verir.  Daima geni? bir program yelpazesiyle dinleyiciyle bulu?may? hedef olarak ortaya koyan radyomuz genel do?rular çerçevesinde ayr?m yapmadan herkese kap?lar?n? açar.
İl Sayfası için istediğiniz konumu seçiniz