Çanakkale Radyoları
Diğer Karma Radyoları
Van Fm Karma
Adana Fm Karma
Çorlu Fm Karma
Ordu Fm Karma
Yozgat Fm Karma
Radyo Hakkında
Çanakkale’nin yenilikçi, öncü, sorumlu ve güçlü medya ?irketi Bo?az Medya bünyesindeki Bo?az Radyo, Buras? Çanakkale Gazetesi, Bo?az Gazetesi, Vitamin Gazetesi, Bo?az TV ?nternet Televizyonu, Biga’n?n Sesi Gazetesi, Biga Radyosu, Lapseki Gazetesi, Ayvac?k Gazetesi d???nda  Bo?az TV ile iddial? olarak yay?n hayat?na ba?lam??t?r. Çanakkale de televizyon yay?nc?l???na getirdi?i ça?da?, yarat?c?, yenilikçi ve özgün yakla??mlarla Çanakkale ve ilçelerinin vizyonunu yans?tmaktad?r. 24 program? ve Canl? Ana Haber Bülteni ile izleyicilerle bulu?an Bo?az TV ?nternet üzerinden de canl? olarak izlenmektedir. Seçkin kadrosu, programc?lar?, program yap?mc?lar? kendilerini ispatlam?? ve bilgi da?arc??? geni? olan e?itimci kadrodur.   Misyonumuz; Haber, e?lence, bilgilendirici medya sektöründe lider olmak   Vizyonumuz; Haber e?itim-ö?retim ve e?lence için medya araçlar? geli?tirmek ve bunlar? yayg?nla?t?rmak, önde gelen bir medya ?irketi olabilmek.   De?erler   Güvenilirlik ve sorumluluk Yarat?c?l?k ve de?i?imde öncülük H?zl? karar alabilme Tak?m Çal??mas? Strateji Mü?teri odakl? hizmet vermek. Okuyucuya yönelik özel ürünler geli?tirmek Geleneksel markalarla içerik üretmek Teknolojideki de?i?imleri yak?ndan izlemek Yarat?c? yöntemler kullanarak, içerik da??t?m kanallar?n? çe?itlendirmek ve büyütmek Bireylere göre haz?rlanm?? enformasyon, e?lence projeleri haz?rlamak Sat?? da??t?m kanallar?n? çe?itlendirmek ve say?s?n? artt?rmak Önde gelen medya kurulu?lar?yla i?birli?i yapabilmek
İl Sayfası için istediğiniz konumu seçiniz