Kayseri Radyoları
Kayseri | 38 KENT Fm Halk Müziği, Özgün Müzik
Diğer Karma Radyoları
Adana Fm Karma
Çorlu Fm Karma
Ordu Fm Karma
Yozgat Fm Karma
Radyo Hakkında
Deniz Fm kuruldu?u günden itibaren kaliteli müzik ve canl? müzik yay?nlar?yla sesini dinleyicilerine duyurdu. ?lerleyen y?llarda radyo ile birlikte gazetecilik alan?nda da faaliyetlerini devam ettirdi. Deniz Fm, Kayseri Deniz Postas? Gazetesi’nin yay?nlanmas?yla birlikte, habercilik alan?nda da ?ehirde etkili bir yay?nc?l?k politikas? geli?tirdi. Deniz Fm günümüzde, Do?ru, ilkeli, tarafs?z haber slogan?yla ?ehrin haber yay?nc?l??? yapan tek radyosu halindedir. Radyomuz kuruldu?undan beri MUYAP-MÜYORB?R-MSG ve MESAM gibi meslek birliklerine üye sanatç?lar?n telif haklar?n? hassasiyetle gözeterek yay?n yapmaktad?r. Deniz Fm RATEM-RADYO TELEV?ZYON YAYINCILARI üyesidir.   Misyonumuz : Deniz Fm Radyo, dinleyicilerinin tarafs?z haber alma özgürlü?üne sayg? duyar. Dünya, ülke ve ?ehir gündemi hakk?nda güncel bilgileri takip eder, günümüz teknolojisindeki geli?melere uygun ?ekilde dinleyicileriyle sosyal medya üzerinden de etkili bir ?ekilde ileti?im kurar. ?nteraktif ve radyo yay?nc?l???n? benimser ve uygular. Deniz Fm, çal??anlar? ve programlar?na kat?lan her tür kat?l?mc? ile tam bir ekip ruhu ile çal???r. Yaratc?l??? destekler ve hayata geçirilmesine katk?da bulunur.   Vizyonumuz : Deniz Fm, yay?n politikalar?nda toplumun farkl? kesimlerinin sözcüsüdür. Bunu tarafs?zl???n bir gere?i olarak görmektedir. Deniz Fm, dinleyicilerinin ve reklam verenlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir mecrad?r. Radyoyu dinleyici ve reklam veren aras?nda etkili ileti?im kurman?n arac? haline getirir. ?ehrin kültür, sanat ve edebiyat?na katk?da bulunmay? görev sayar. Radyoculuk sektörünün dünyada ve ülkemizde gösterdi?i e?ilimleri takip ederek, sürekli kendini geli?irir ve günceller. Bir ad?m önde olman?n gereklerini yerine getirir.
İl Sayfası için istediğiniz konumu seçiniz